Những hình ảnh thi công sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D VRO văn phòng kim khí Hải Phòng

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 văn phòng kim khí Hải Phòng.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái văn phòng kim khí Hải Phòng.