Sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công nhà hàng Vĩnh Chuyên - Hải Phòng.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 nhà hàng Vĩnh Chuyên - Hải Phòng.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 nhà hàng Vĩnh Chuyên - Hải Phòng.