Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công nhà hàng tiệc cưới Hoàng Anh - Đông Hưng - Thái Bình.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 nhà hàng tiệc cưới Hoàng Anh - Đông Hưng - Thái Bình.

​​​​​​

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 nhà hàng tiệc cưới Hoàng Anh - Đông Hưng - Thái Bình.