Công khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

3D-PANEL-VRO

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANELVRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-VRO-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-nhẹ-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

Sàn phẳng,  sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

 

 

 

Sàn nhẹ, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 6 công trình khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa. 

 

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 7 công trình khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa. 

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

-

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 10 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 11 + sàn tầng 12 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 13 + sàn tầng 14 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 15 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 16 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng đỉnh khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.