Công trình văn phòng SHINEC Thủy Nguyên Hải Phòng - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình văn phòng SHINEC Thủy Nguyên Hải Phòng.

sàn-nhịp-lớn-sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-lõi-xốpsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình văn phòng SHINEC Thủy Nguyên Hải Phòng.

sàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình văn phòng SHINEC Thủy Nguyên Hải Phòng.

sàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-xốp

sàn-nhịp-lớn-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốp