Thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 3 công trình Gốm sứ Bát Tràng

Sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 3 công trình Gốm sứ Bát Tràng.