Công trình chung cư 379 - Thanh Hóa - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, Sàn phẳng lõi xốp, sàn xốp 3D VRO

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 công trình chung cư 379 Tp. Thanh Hóa.

San-phang-khong-dam-san-xopsan-xop-san-phang-khong-dam-3DVROsan-nhip-lon-san-phang-xopsan-vuot-nhip-lon-san-phang-loi-xop-3DVROsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lon-san-phang-xop

san-xop-san-vuot-nhip-lonsan-khong-dam-san-phang-loi-xop

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 khối B công trình chung cư 379 Tp. Thanh Hóa.

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-không-dầm-sàn-xốpsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 3 khối B công trình chung cư 379 Tp. Thanh Hóa.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-không-dầmsàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốp

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 3 công trình chung cư 379 Tp. Thanh Hóa.

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớn

sàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_không_dầmsàn_nhịp_lớn

sàn_phẳngsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 4 khối B công trình chung cư 379 Tp. Thanh Hóa.

sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳngsàn_vượt_nhịp_lớn

Thi công sàn nhịp lớn, Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO sàn tầng 5 khối B chung cư 379 -TP.Thanh Hóa.

sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_sàn_xốpsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 5 khối A công trình chung cư 379 Tp. Thanh Hóa.

sàn_phẳng_không_dầm_sàn_phẳngsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng

 

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 6 khối B công trình chung cư 379 Tp. Thanh Hóa.

sàn_phẳng_không_dầmsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớn

Sàn nhịp lớn, Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 7 khối B công trình chung cư 379 Tp. Thanh Hóa.

sàn_phẳng_sàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn

 

Sàn nhịp lớn, Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 7 công trình chung cư 379 TP. Thanh Hóa.

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_không_dầm_sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_không_dầm_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớn_sàn_xốpsàn_vượt_nhịp_lớn

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 khối B công trình chung cư 379 TP. Thanh Hóa.