Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng.

3D-PANEL-SÀN-NHỊP-LỚN

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng lửng khách sạn Sea View -Cát Bà- Hải Phòng.

Sàn-nhẹ-sàn-vượt-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng.

sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-sàn-không-dầm

sàn-nhẹ-sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-lõi-rỗng-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng.

sàn-lõi-rông-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-không-dầm-3DPANEL

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng kỹ thuật khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng.

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 4 khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Seaview - Cát Bà - Hải Phòng.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình khách sạn Seaview - Cát Bà - Hải Phòng.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 8 khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng  9 khách sạn Seaview - Cát Bà - Hải Phòng. 

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 10 khách sạn Seaview - Cát Bà - Hải Phòng. 

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng  11 khách sạn Seaview - Cát Bà - Hải Phòng. 

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng  12 khách sạn Seaview - Cát Bà - Hải Phòng. 

 

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng  13 khách sạn Seaview - Cát Bà - Hải Phòng. 

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng  15 khách sạn Seaview - Cát Bà - Hải Phòng. 

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng  + 58,9  khách sạn Seaview - Cát Bà - Hải Phòng.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 16 khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 17 khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng áp mái khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng.