Thi công công trình Quang Dũng - Bắc Giang -Sàn phẳng không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 công trình khách sạn - Hải Phòng.