Thi công sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO Công trình Minh Thiết - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Minh Thiết - Hải Phòng. 

san-nhip-lon-3D-VRO

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Minh Thiết - Hải Phòng. 

san-nhip-lon_san-khong-dam-3D-VROsan-phang-khong-dam-3D-VRO

san-khong-dam-san-nhip-lon-3D-VROsan-vuot-nhip-lon-3D-VRO

san-khong-dam-san-phang-khong-dam-3D-VRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình khách sạn Minh Thiết - Hải Phòng. 

san-khong-dam-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Minh Thiết - Hải Phòng. 

san-vuot-nhip-lon_san-phang-khong-dam-3DVROsan-xop-san-nhip-lon-3DVRO

 

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình khách sạn Minh Thiết - Hải Phòng.