Công trình nhà hàng Sơn Hải Bắc Giang- Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn xốp 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình nhà hàng đặc sản Sơn Hải - Bắc Giang.