Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 4 công trình nhà hàng Dũng Lan

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 4 công trình nhà hàng Dũng Lan.