Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 10 công trình chung cư 379 Thanh Hóa

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 10 khối B công trình chung cư 379 Thanh Hóa.