Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO công trình nhà hàng Dũng Lan

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Dũng Lan - Hòa Bình.

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_không_dâm_sàn_phẳng

sàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Dũng Lan - Hòa Bình.

sàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_phẳng_không_dầm