Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO công trình Bắc Hưng - Vĩnh Phúc

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 + sàn tầng 3  công trình Bắc Hưng - Vĩnh Phúc.

sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_sàn_phẳngsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng