Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO Nhà văn hóa Đông Anh - Hà Nội

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 2 công trình Nhà văn hóa Đông Anh - Hà Nội.

sàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_xốp_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớn

 

Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 3 công trình Nhà văn hóa Đông Anh - Hà Nội.

sàn_phẳng_không_dầmsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng

Sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn, san phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO sàn tầng 4 công trình nhà văn hóa Thể Thao - Đông Anh - Hà Nội.

sàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn