Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO Trường Mầm non Xuân Nộn - Hà Nội.

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn 3D VRO, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng lõi rỗng, sàn rỗng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO sàn tầng 2 trục (19-26)/(A-Q) - Trường Mầm non Xuân Nộn - Hà Nội.

sàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_xốpsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_phẳng_không_dầmsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn 3D VRO, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng lõi rỗng, sàn rỗng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO Sàn tầng 2 trục (1-8)/(A-Q) - Trường Mầm non Xuân Nộn - Hà Nội.

sàn_phẳng_san_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn 3D VRO, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng lõi rỗng, sàn rỗng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO sàn tầng mái trục (19-26)/(A-Q) - Trường Mầm non Xuân Nộn - Hà Nội.

sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO sàn tầng mái Trục 1-8 công trình trường mầm non Xuân Nộn - Hà Nội.

sàn_phẳngsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn

Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn tầng 2 trục 9-18 trường mầm non - Xuân Nộn - Hà Nội

Sàn tầng mái trục 9-18