Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 5 khối nhà Thang bệnh viện Đại An

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 5 khối nhà Thang công trình bệnh viện Đại An - Thanh Hóa. 

sàn_phẳng_sàn_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầm_3DVROsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳngsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_3DVROsàn_vượt_nhịp_lớn