Công trình nhà ở nhân viên Cát Bà Hải Phòng - Sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ lõi xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO -Những hình ảnh thi công  sàn tầng 2 công trình nhà ở nhân viên Cát Bà - Hải Phòng.

san-xop-san-phang-khong-dam-san-phang-vuot-nhip-lon-3DVRO3san-vuot-nhip-lon-san-phang-san-phang-khong-dam-san-xop

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ lõi xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO -Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình nhà ở nhân viên Cát Bà - Hải Phòng.