Công trình khách sạn Hoàn Lão Hải Phòng - Sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Hoàn Lão - Quảng Bình. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Hoàn Lão - Quảng Bình. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Hoàn Lão - Quảng Bình.