Công trình Trường mầm non Tư Thục Bắc Giang - Tp Bắc Giang.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Trường mầm non Tư Thục Bắc Giang - Tp Bắc Giang.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình Trường mầm non Tư Thục Bắc Giang - Tp Bắc Giang.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình Trường mầm non Tư Thục Bắc Giang - Tp Bắc Giang.