Thi công Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng Công trình khách sạn Hồng Nguyên - Văn Cao - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn lõi rỗng thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng lửng công trình khách sạn Hồng Nguyên - Văn Cao - Hải Phòng. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 + sàn tầng 3 công trình khách sạn Hồng Nguyên - Văn Cao - Hải Phòng. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Hồng Nguyên - Văn Cao - Hải Phòng. 

Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 2 công trình khách sạn Hồng Nguyên - Văn Cao - Hải Phòng. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 + sàn tầng 6 công trình khách sạn Hồng Nguyên - Văn Cao - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 + sàn tầng 6 công trình khách sạn Hồng Nguyên - Văn Cao - Hải Phòng. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình khách sạn Hồng Nguyên - Văn Cao - Hải Phòng.

 

 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 công trình khách sạn Hồng Nguyên - Văn Cao - Hải Phòng.