Thi công Sàn không dầm, sàn nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO dự án CT4 chung cư ECO Cát Tường, Bắc Ninh 20 tầng

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn,Sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công sàn tầng 1 của 04 block chung cư ECO Cát Tường, Bắc Ninh 20 tầng.

hình ảnh thi công sàn lõi rỗng 3D VRO công trình 4 eco cát tường

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình 4 eco cat tường

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình 4 eco cát tường

hình ảnh sàn không dầm công trình 4 eco cát tường

 

hình ảnh xây nhà công nghệ 3d panel vro công trình 4 eco cát tường

 

hình ảnh xây sàn nhẹ công trình 4 eco cát tường

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình cát tường

hình ảnh sàn không dầm công trình cát tường

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh dỡ coppha tầng 1 tòa CT4 công trình Eco - Cát Tường - Bắc Ninh

hình ảnh dỡ coppha sàn nhịp lớn tầng một 04 block cát tường

hình ảnh dỡ coppha sàn không dầm công trình 04 block eco cát tường

hình ảnh dỡ coppha sàn phẳng lõi rỗng công trình 04 block eco cát tường

hình ảnh dỡ coppha sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình 04 block eco cát tường

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 2 công trình CT4 Eco Cát tường Bắc Ninh

Những hình ảnh thi công sàn không dầm, sàn nhịp lớn lõi rỗng VRO sàn tầng 4 tòa CT4 Eco - Cát Tường - Bắc Ninh

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn 3 d panel VRO công trình ct4 eco cát tường bắc ninh

hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng VRO công trình ct4 eco cát tường Bắc ninh

hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn VRO công trình ct4 eco cát tường bắc ninh

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 5 toà CT4 - Eco - Cát Tường - Bắc Ninh.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 6 tòa CT4 Eco Cát Tường - Bắc Ninh

Sàn không dâm, sàn nhịp lớn,Sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công sàn tầng 9 của 04 block chung cư ECO Cát Tường - Bắc Ninh 20 tầng

 

Sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn sàn tầng 15 tòa CT4 ECO- Cát Tường - Bắc Ninh.

san-loi-rong-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-vuot-nhip-lon

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-vuot-nhip-lon-3dPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-3DPanelVRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn,Sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công sàn tầng 16 của 04 block chung cư ECO Cát Tường - Bắc Ninh 20 tầng.

3DPanelVRO-san-khong-dam-san-loi-rong-nhip-lon-3DPANELVRO

san-khong-dam-san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-san-rong-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon_san-rong-3DPanelVRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công sàn tầng 18 của 04 block chung cư ECO Cát Tường - Bắc Ninh 20 tầng.

3D-PANEL-sàn-phẳng-vượt-nhip-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn-phẳng-nhip-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-nhip-lớn

3DPANEL-san-vượt-nhip-lớn

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

3D-PANEL-SÀN-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

san-khong-dầm-3D-PANEL-VRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công sàn tầng 19 của 04 block chung cư ECO Cát Tường - Bắc Ninh 20 tầng.

 

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng mái tòa CT4 Eco Cát Tường - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhip-lớn-3DPANELVRO

sàn-phẳng-không-dầm-3DPANELVRO

sàn-nhịp-lớn-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3DPANEL

san-vuot-nhip-lon-3DPANEL

sàn-vượt-nhịp-lớn-3DPANEL-VRO

sàn-nhip-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-VRO

3DPANEL-san-khong-dam-VRO

àn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng tum tòa CT4 Eco Cát Tường - Bắc Ninh.

3D-PANEL-san-nhip-lon

san-khong-dam-loi-rong-3DPanelVRO

3DPanelVRO-SAN-nhip-lon-san-khong-dam

san-khong-dam-loi-rong-3dpanelvro-san-nhip-lon

Trở về