Công trình khách sạn Long Thành - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 khách sạn Long Thành -  Sầm Sơn - Thanh Hóa.

san-khong-dam-san-phang-khong-dam-3DVRO

san-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon-3DVROsan-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon

san-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon

san-phang-khong-damsan-xop-san-vuot-nhip-lon-3DVRO