Công trình khu biệt thự liền kề Sầm Sơn Thanh Hóa - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 khu nhà ở Liền kề Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-phang-vuot-nhip-lon-san-loi-xopsan-vuot-nhip-lonsan-phang-san-xop-3DVROsan-khong-damsan-nhip-lon-3DVROsan-phang-khong-dam-3DVRO

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 3 khu nhà ở Liền kề Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-phang-san-phang-khong-damsan-phang-vươt-nhip-lonsan-phang-san-phang-vuot-nhip-lonsan-xop-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon-san-xopsan-khong-dam-san-xopsan-khong-damsan-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 khối nhà 4 Khu biệt thự liền kề - Sầm Sơn - Thanh Hóa .

san-khong-dam

san-nhip-lon

san-phang-san-phang-khong-damsan-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 khối nhà 2 Khu biệt thự liền kề - Sầm Sơn - Thanh Hóa .

san-phang-khong-damsan-khong-damsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon

Sàn phẳng,  sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 3 khối 4 khu nhà ở Liền kề Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-nhip-lon_san-phang-khong-damsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-khong-damsan-phang-khong-dam

Sàn phẳng,  sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 4 khối 4 khu nhà ở Liền kề Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-phang-san-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonSàn phẳng,  sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng tum khối 3 khu nhà ở Liền kề Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-phang-san-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-khong-damsan-khong-dam-san-phang-khong-dam