Sàn nhịp lớn, sàn không dầm- Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO công trình khách sạn Triệu Khánh - Triệu Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Triệu Khánh - Triệu Sơn - Thanh Hóa. 

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình khách sạn Triệu Khánh - Triệu Sơn - Thanh Hóa.

3D-PANEL