Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình nhà anh Hiệp - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 1 công trình nhà anh Hiệp Thủy Nguyên - Hải Phòng 

Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 nhà anh Hiệp Thủy Nguyên - Hải Phòng

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 4 công trình nhà anh Hiệp - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 5 công trình nhà anh Hiệp - Thủy Nguyên - Hải Phòng

 

Trở về