Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO dự án Ngọc Hân Công Chúa - Bắc Ninh

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 5 dự án Ngọc Hân Công Chúa - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 6 dự án Ngọc Hân Công Chúa - Bắc Ninh.

3D-PANEL-san-khong-dam

3D-Panel-san-phang-khong-dam

3D-panel-san-rong-nhip-lon

3D-panel-san-phang-vuot-nhip-lon

3D-panel-san-khong-dam-san-nhip-lon

san-nhip-lon-khong-dam-3d-panel-VRO

san-phang-nhip-lon-san-khong-dam-3DPANEL

san-phang-nhip-lon-3DPANEL

san-phang-vuot-nhip-lon-3Dpanel

san-phang-khong-dam-loi-rong-3Dpanel

3D-panel-san-phang-khong-dam

san-khong-dam-3D-panel

san-nhip-lon-3D-panel-VRO

3D-panel-san-nhip-lon

San-phang-nhip-lon-3D-panel

san-phang-vuot-nhip-lon-3D-panel

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 7 dự án Ngọc Hân Công Chúa - Bắc Ninh.

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-3D-PANEL-VRO-Sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

3D-PANEL-SÀN-VƯỢT-NHỊP-LỚN

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 8 dự án Ngọc Hân Công Chúa - Bắc Ninh.

sàn-nhịp-lớn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-không-dầm-lõi-rỗng

3D-PANEL-sàn-không-dầm-nấm

3D-PANEL-sàn-nhẹ

3D-PANEL-sà-ô-cờ

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-lõi-rỗng

sàn-nấm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-nấm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

3d-panel-Sàn-lõi-rỗng

3DPANEL-sàn-không-dầm

3DPANEL-san-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 9 dự án Ngọc Hân Công Chúa - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-không-dầm

3DPANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

3DPANEL-sàn-không-dầm

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 10 dự án Ngọc Hân Công Chúa - Bắc Ninh.

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

Sàn-không-dầm

sàn-không-dầm-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhip-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhip-lớn

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-lõi-rỗng-sàn-nhip-lớn

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 12 công trình Công chúa Ngọc Hân - Bắc Ninh.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO Căn H1-H2, sàn tầng 11 ctrinh Ngọc Hân Công Chúa-Bắc Ninh.

Trở về