Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình An Khánh - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công xây dựng sàn tầng 2 công trình An Khánh - Hải Phòng.

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-không-dầm

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-nhẹ