Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công chung cư thu nhập thấp CT4, CT5 Cát Tường - Bắc Ninh

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công chung cư thu nhập thấp CT4, CT5 Cát Tường - Bắc Ninh

sàn không dầm -eco- cát tường- bắc ninh

 

sàn nhịp lớn công trình eco cát tường bắc ninh

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Hình ảnh dỡ coppha tầng 1 tòa CT4 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh

sàn không dầm - hình ảnh dỡ coppha tầng một tòa CT4 dự án eco cát tường bắc ninh

sàn nhịp lớn - hình ảnh dỡ coppha tầng 1 dự án eco cát tường bắc ninh

3D PANEL - hình ảnh dỡ coppha sàn nhịp lớn tòa ct4 dự án eco cát tường bắc ninh

3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO sàn tầng 2 tòa CT4 ECO Cát Tường Bắc Ninh

3D PANEL VRO - hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình tòa ct4 eco cát tường bắc ninh

sàn phẳng 3D PANEL VRO -hình ảnh thi công sàn không dầm tòa ct4 eco cát tường bắc ninh

sàn không dầm - hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình ct4 eco cát tường bắc ninh

sàn nhẹ 3D PANEL- hình ảnh thi công sàn nấm công trình ct4 eco cát tường bắc ninh

sàn nhịp lớn - hình ảnh thi công sàn bóng công trình ct4 eco cát tường bắc ninh

sàn phẳng không dầm - hình ảnh thi công sàn lõi rỗng VRO công trình ct4 eco cát tường bắc ninh

Sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 9 tòa CT4 Eco - Cát Tường - Bắc Ninh

sàn- 3D-PANEL-VRO

san-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3DPANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3DPANEL-VRO

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 19 tòa CT4 ECO - CÁT TƯỜNG - BẮC NINH.

3DPANEL-sàn-không-dầm-VRO

3DPANEL-sàn nhịp lớn

3DPANEL_sàn không dầm

3DPANEL-sàn -phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm-3DPANELVRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3DPANELVRO

sàn-nhịp-lớn-3DPANELVRO

sàn-phẳng-không-dầm-3DPANELVRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng mái tòa CT4 ECO - CÁT TƯỜNG - BẮC NINH.

san-phang-vuot-nhip-lon-loi-rong-3D-PANEL-VRO

san-phang-vuot-nhip-lon-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

 

san-vượt-nhip-lon-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3DPANELVRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

SÀN-nhịp-lớn-vro

sàn-nhip-lớn-3DPANEL_VRO

sàn-không-dầm-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-3DPANEL-VRO

 

sàn-không-dầm-eco-cát-tường

sàn-nhip-lớn-eco-cát-tường-bắc-Ninh

Trở về