Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm 3D PANEL VRO trung tâm thể dục thể hình - Ninh Bình

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 trung tâm thể dục thể hình - Ninh Bình.

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 trung tâm thể dục thể hình - Ninh Bình.