Công trình khách sạn Minh Thắng - Từ Sơn - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 khách sạn Minh Thắng - Từ Sơn - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 khách sạn Minh Thắng - Từ Sơn - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng mái khách sạn Minh Thắng - Từ Sơn - Hải Phòng.