Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO khách sạn Thành Vinh - Bắc Giang

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 khách sạn Thành Vinh - Bắc Giang.

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 khách sạn Thành Vinh - Bắc Giang.

 

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 khách sạn Thành Vinh - Bắc Giang.