Công trình Showroom OTO - Hải Phòng

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO nền xưởng tầng 1 công trình Showroom OTO - Hải Phòng .

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-không-dầm-3DVRO

sàn-nhẹ-sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

móng-hộp-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-nhẹ-3D-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3DPANELVRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO nền xưởng tầng 2 công trình Showroom OTO - Hải Phòng .

 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng mái công trình Showroom OTO - Hải Phòng .

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh tháo cốp pha tầng 2 Showroom Oto - Hải Phòng.