Công trình Showroom honda Mai Thủy - Ninh Bình

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình Showroom honda Mai Thủy - Ninh Bình.

 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình Showroom honda Mai Thủy - Ninh Bình.