Công trình chùa Thanh Lương - Đông Anh - Hà Nội.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình chùa Thanh Lương - Đông Anh - Hà Nội.