Công trình Thống Nhất - Võ Cường - Bắc Ninh

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-không-dầm

3D-PANEL-VRO-sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

Sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-VRO-sàn-không-dầm

3D-PANEL-VRO-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-VRO-sàn-lõi-rỗng

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn-phẳng-không-dầm

3D-VRO-sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-sàn-nhẹ

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-rỗng-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 4 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

 

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 5 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 6 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 7 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 8 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 9 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 12 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 11 + sàn tầng 13 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 14 + sàn tầng 16 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 17 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 17 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 19 công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh.