Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình Showroom Tuấn Hưng - Bắc Giang

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình Showroom Tuấn Hưng - Bắc Giang. 

san-nhip-lon-3DVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DVRO

san-vuot-nhip-lon-3DVRO

san-phang-khong-dam

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình Showroom Tuấn Hưng - Bắc Giang. 

san-vuot-nhip-lon-3DVRO

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình Showroom Tuấn Hưng - Bắc Giang.

san-phang-khong-damsan-khong-dam

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 4 công trình Showroom Tuấn Hưng - Bắc Giang. 

san-nhip-lon

Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn xốp 3D VRO, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 5 công trình Showroom Tuấn Hưng - Bắc Giang.

san_sanphang_san_san_phang_vuot_nhip_lon

Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn xốp 3D VRO, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 6 công trình Showroom Tuấn Hưng - Bắc Giang.

san-khong-dam-3DVROsan-xop-san-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-san-xopsan-khong-dam-san-xop