Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình nhà chú Sáu - Móng Cái - Quảng Ninh

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình nhà chú Sáu - Móng Cái - Quảng Ninh.

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình nhà chú Sáu - Móng Cái - Quảng Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 4 công trình nhà chú Sáu - Móng Cái - Quảng Ninh.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng mái  + tầng tum công trình nhà chú Sáu - Móng Cái - Quảng Ninh.