Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình khách sạn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-vượt-nhip-lớn

sàn-nhẹ-3DPANELVRO

sàn-3d-panel-vro

Sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Thanh Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-nhịp-lớn-3DPANELVRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 4 công trình khách sạn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa . 

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 khách sạn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình khách sạn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa. 

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình khách sàn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 12 khách sạn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình khách sạn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa .