Công trình Karaoke - Móng Cái - Quảng Ninh

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình Karaoke - Móng Cái - Quảng Ninh

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình Karaoke - Móng Cái - Quảng Ninh