Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO công trình Hotel Gia Minh - Văn Cao - Hải Phòng .

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình Hotel Gia Minh - Văn Cao - Hải Phòng . 

sàn-phẳng-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn-lõi-rỗng

sàn-không-dầm-3D-PANEL

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình Hotel Gia Minh - Văn Cao - Hải Phòng . 

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANELVRO

sàn-nhẹ

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 4 công trình Hotel Gia Minh - Hải Phòng .

3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm 

sàn-phẳng-3D-PANELVRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 5 công trình Hotel Gia Minh - Văn Cao - Hải Phòng .

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 Hotel Gia Minh - Hải Phòng.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 hotel Gia Minh - Văn Cao - Hải Phòng.

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái hotel Gia Minh - Văn Cao - Hải Phòng.

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO