Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D Panel VRO nhà ăn Cos công trình Hoàng Dương - Hưng Yên

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D Panel VRO nhà ăn Cos công trình Hoàng Dương - Hưng Yên.

sàn-nhẹ-3D-PANEL

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL

3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL