Công trình khách sạn Hương Sen Hải Phòng - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn xốp 3D VRO, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Công trình Khách sạn Hương Sen - Hải Phòng .

san-khong-dam-san-phang-khong-dam-3DVRO

Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 Công trình Khách sạn Hương Sen - Hải Phòng - Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO.

Sàn nhịp lớn, Sàn xốp, sàn lõi xốp VRO,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO  - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 Công trình Khách sạn Hương Sen - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, Sàn xốp, sàn lõi xốp VRO,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO  - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 Công trình Khách sạn Hương Sen - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn xốp 3D VRO, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 Công trình Khách sạn Hương Sen - Hải Phòng .

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn xốp 3D VRO, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 Công trình Khách sạn Hương Sen - Hải Phòng .

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn xốp 3D VRO, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái + sàn tầng Tum Công trình Khách sạn Hương Sen - Hải Phòng .

.