Công trình chung cư Đông Dương - Bắc Ninh - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm , sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Chung cư Đông Dương - Bắc Ninh.

san-xop-san-phang-khong-damsan-xop-san-nhip-lonsan-nhip-lon-san-xopsan-vuot-nhip-lon-san-phang-khong-damsan-nhip-lon-san-phang-khong-damsan-phang-khong-damsan-phang-san-phang-khong-dam