Công trình khách sạn Vân Dung - Văn Cao - Hải Phòng.- Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Vân Dung - Văn Cao - Hải Phòng.

San-nhip-lon-3DVROsan-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lon-san-khong-dam-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Vân Dung - Văn Cao - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Vân Dung - Văn Cao - Hải Phòng.

san-phang-khong-dam-3DVROsan-phang-vươt-nhip-lon-3DVROsan-nhip-lon-3DVROsan-phang-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Vân Dung - Văn Cao - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Vân Dung - Văn Cao - Hải Phòng.

san-phang-san-phang-khong-damsan-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-dam-san-phangsan-phang-san-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-dam