Công trình văn phòng công ty Huy Khánh - Bắc Ninh - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 văn phòng công ty Huy Khánh - Bắc Ninh.

san-xop-san-nhip-lon

san-xop-san-phang-khong-dam

san-khong-damsan-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 văn phòng công ty Huy Khánh - Bắc Ninh.

san-phang-san-phang-khong-damsan-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-khong-damsan-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 văn phòng công ty Huy Khánh - Bắc Ninh.

san-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-khong-dam