Công trình phòng khám Vương Khang - Đông Anh - Hà Nội - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Phòng khám Vương Khang - Đông Anh - Hà Nội.

san-nhip-lonsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-nhip-lon_san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-khong-damsan-nhip-lon