Công trình khách sạn Việt Lê - Vĩnh Phúc - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Việt Lê - Vĩnh Phúc.

san-phang-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon

san-phang-khong-dam_san-khong-damsan-khong-damsan-khong-dam_san-phang-khong-dam_san-xop

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Việt Lê - Vĩnh Phúc.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Việt Lê - Vĩnh Phúc.

san-phang-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-nhip-lonsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Việt Lê - Vĩnh Phúc.

san-nhip-lonsan-khong-damsan-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lon-san-khong-damsan-vuot-nhip-lon-san-phang-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum công trình khách sạn Việt Lê - Vĩnh Phúc.

san-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-khong-damsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon