Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình biệt thự nhà cô Hòa - Móng Cái

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 2 công trình biệt thự nhà cô Hòa - Móng Cái.

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 2 công trình biệt thự nhà cô Hòa - Móng Cái.

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng mái công trình biệt thự nhà cô Hòa - Móng Cái.

 

Trở về